Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Affärsnyttans affärsidé

Att hjälpa mindre och medelstora företag att identifiera,

utarbeta och omvandla strategin till verklighet

I en allt tuffare konkurrens gäller det att driva kundnytta, identifiera hållbara lösningar och förstärka affärsnyttan. Vi arbetar med operativa analyser och tar fram förbättringsförslag för hela verksamheten eller del därav. Vid tillfälliga belastningstoppar erbjuder vi operativt stöd inom våra kompetens områden; ekonomi, logistik och IT. Vår ambition är att vara ett kontinuerligt stöd /resurs i dessa frågor. Vi har en bred och lång erfarenhet från större internationell koncerner, och arbetar med ett ”hands on” arbetssätt. Affärsnyttans värderingar 1. Vi är inget traditionellt management konsultföretag – mer strategiskt och operativt stöd 2. Vi levererar det vi har lovat leverera 3. Vi arbetar ”hands on” med konkreta saker och ser till att få saker och ting gjort 4. Vi jobbar sida vid sida med företagets medarbetare 5. Vi tror på öppenhet och ärlighet 6. Ledarskapet är rakt och tydligt 7. En strategi är värdefull och ger ett mervärde – när den är implementerad 8. En genomgående röd tråd i vårt arbete är att vi skall vara enkla, konkreta och lättfattliga, våra kunder skall snabbt se nyttan av vad vi kan leverera.