Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Kartläggning och överenskommelse av processer inom inköp – lager - distribution

Erfarenhet visar att det finns stora samordningsvinster genom att harmonisera alla processer från det att en prognos läggs till dess leverans sker. Detta leder till ökad förståelse mellan sälj/marknad och tillverkning, högre service grad och att försörjningsförmågan kommer upp på ledningsgruppens agenda. Affärsnyttan Logistik erbjuder: Kartläggning av processer inom inköp- lager- och distribution Samordning av processerna inom bolaget och dess geografiska områden Dokumentation och utbildning

Projektledning och SAP integration och implementering

Erfarenheter visar att framgång vid förvärv av nya verksamheter är starkt beroende av en lyckosam process samordning, och övergång till ett gemensamt affärssystem. Etablera gemensamma material- och kunddatabaser, samt att utveckla gemensamma sk. mål- och verksamhetskator som Business Blueprints för huvudprocesser, såsom prognostisering, produktionsplanering och order-, lager- och faktureringssystem. Det är av största vikt att IT och affären arbetar hand i hand och att etablering av gemensamt affärssystem uppfattas såsom stärkt affärsnytta. Gemensamma affärssystem och definitioner ger ett vidare fundament för att skapa nyckeltal (KPI). Affärsnyttan Logistik erbjuder: Projektledning generellt, inom samtliga logistikdiscipliner SAP integration och samordning

Faställande av nyckeltal (Key Performance Indicators)

Att ha gemensamma nyckeltal är en viktig framgångsfaktor, där enhetliga definitioner finns och ledningen på ett enhetligt sätt kan arbeta fram vilka nyckeltal som skall fokuseras på, och hur dessa skall skärpas beroende på var i utvecklingsprocessen verksamheten befinner sig. Exempel på nyckeltal är: servicegrad orderuppfyllandegrad antal orders som är levererade i tid antal orderrader som är levererade i tid och där komplett leverans skett saknar debet- eller kredit nota prognossäkerhet distributionskostnad Genom gemensamma processer vet också medarbetarna exakt hur dessa nyckeltal skall tas fram och rapporteras regelbundet och en gemensam kravprofil mot hur IT kan supportera nyckeltalen. Affärsnyttan erbjuder: Fastställande av vilka nyckeltal som ger bäst stöd åt strategin Definition av exakt mätning och definition mot IT Utarbetande av uppföljning med färgsymbolik Implementering och utbildning

Transportupphandling

Upphandling av transporter sker ofta regelbundet på årsbasis. En sådan upphandling, ofta kallade ITT (Invitation to Tenders) kan göras med hjälp av etablerade internetleverantörer av transporttjänster. Flertalet av de större europeiska transportörernas tariffer finns i tjänsteleverantörens databas. Baserat på de flöden som analyserat kan bästa resultat matchas fram. Det blir normalt en leverantörs som väljs, men om det uppstår stora prisskillnader kan det bli delad upphandling. Uppnådda besparingar genom matchning och analys är i storleksordningen 2-4% årligen. Affärsnyttan erbjuder: Utarbetande av underlag för så kallad ITT (Invitation To Tender) Genom internetbaserade företag skicka ut förfrågan till transportörer Sammanställning av svar och analys av potential Genomförande

Flödesoptimering

Det är av stor vikt att genomföra optimering ett lands- och eller geografisk del av Europas lagrings- och produktionsstruktur och med hjälp av optimeringsdata, kalkylera en så kallad tyngdpunktsberäkning av var ett lager skall placeras. En gemensam process med sälj- och marknadsavdelningen där kunders krav på ledtid och servicegrad skall tillvaratas leder fram till en mix av bästa service till kund för en lägsta kostnad. Erfarenhet visar att det ofta finns stora synergier att utvinna genom att samordna flöden inom olika delar av verksamheten till en större total. Dessutom är också outsourcing ett intressant alternativ beroende på volym och kundernas krav. Speciella beräkningsverktyg används. Affärsnyttan erbjuder: Fastställande av nuvarande flöden och kostnadsbild Beräkning av optimum Genomförande

Affärsnyttan Logistik

Se tre exempel på affärsnytta inom logistik som vi utfört!
Exempel 1 Exempel 1 Exempel 3 Exempel 3 Exempel 2 Exempel 2