Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan
Informationsteknologi (IT) har fått stor spridning de senaste åren. Flertalet organisationer har kommit att genomsyras av hänsyn till olika IT system. Ett utbrett missnöje med vad IT kan leverera har uppstått hos såväl verksamhetsledare som datoranvändare. Dessutom har kostnaden för IT i många verksamheter skjutit i höjden. Skapas då affärsnytta med IT? Vårt självklara svar är JA, om organisationen har förmågan att dra nytta av systemen och NEJ, i de fall verksamheten av olika anledningar valt att inte utgå från affärsnyttan med systemet då systemet anskaffades.

Affärsnytta för verksamhetsledningen

Affärsnyttan arbetar med IT ur det humanistiska och affärsmässiga perspektivet snarare än ur ett tekniskt perspektiv. Var nyttoeffekt bäst uppstår för både människa och affär i verksamheten är ett grundläggande villkor i vårt arbete. En prognos för framtiden är alltid i viss mån osäker. Vad vi vet däremot är att förändringar inom såväl samhället som verksamheter kommer att påverka de flesta av oss. Att välja rätt inriktning, kan ses idag som mer viktigt än någonsin tidigare. Hur ser verksamheten ut om 5 eller 10 år? Traditionellt har verksamhetsledningen arbetat med att leda verksamheten utifrån “att göra saker rätt”. Hastigheten och en ökad komplexitet i “affären” kommer att kräva förändringar mot “att göra rätt saker”. IT kan då komma att ses som en strategisk verksamhetsförmåga. För att öka nyttan med IT, erbjuder Affärsnyttan för verksamhetsledningen: Genomlysning av nuläget Förslag till tre åtgärder som är lättast att åtgärda (”plocka de lägst hängande frukterna”) Ett långsiktigt optimeringsförslag Konsekvensanalys (för- och nackdelar) med olika åtgärder

Affärsnytta med IT för marknadsföraren - IT som affärsdrivare

IT ses av många som reaktiv, som en reaktion eller dokumentation av händelser som redan har hänt. Ett alternativt sätt att se IT som affärsdrivare har kommit att växa fram, där IT är en förutsättning för att verksamheten skall överleva på sikt och där IT skapar underlag för framtida affärer. Verksamhetens produkter och tjänster kommer att få ett allt större IT innehåll och kommer att gå från produkt till koncept i större utsträckning. Vilka produkter kommer att levereras? Förpackas produkten med en eller flera tjänster? Krävs systemstöd för detta? Affärsnyttan för IT som affärsdrivare erbjuder: Genomlysning av nuläget Förslag till områden där IT som affärsdrivare är lämpligt Planering och genomförande så att rätt förutsättningar för IT som affärsdrivare uppnår affärsnytta.

Operationell IT

Operationell IT är ofta liktydigt med den traditionella organisatoriska enheten i en verksamhet som benämns “IT” för de flesta av oss. IT kommer i framtiden genomsyra de flesta aktiviteter inom en verksamhet, där ”IT- avdelningen” på sikt kommer att fasas ut som begrepp, i takt med att verksamhetens avdelningar själva kommer att utföra de traditionella IT tjänsterna. Operationell IT och drift av IT system kommer i större utsträckning än tidigare att köpas externt. Affärsnyttan Operationell IT erbjuder: Genomlysning av nuvarande affärsprocesser och dess informationsbehov Förslag till operationell IT som skall behållas internt och vad som kan ske externt Optimering av IT resursanvändning där tex kostnaderna för mjukvarulicenser rusat i höjden. Samgående eller separation av verksamheter vid försäljning eller överlåtelser, är en annan del där affärsnyttan kan komma att behöver genomlysas.

Affärsnyttan med IT