Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

En genomtänkt och väl definierad ekonomisk planering och styrning skapar Affärsnytta.

Många företag har inte den rätta organisationen eller korrekta nyckeltal för att styra mot sina ekonomiska mål. Hur ser budget och analysarbete ut? Rätt nyckeltal och rapportering skapar affärsnytta och trygghet i besluten. Låt oss hjälpa Er att arbeta fram den optimala styrmodellen för Er organisation och affärsförutsättningar.

Gör rätt från början, hur ser ekonomimodellen ut?

Information utgör grunden för alla affärsbeslut. Att den stora mängd data som dagligen tas fram i företag och organisationer är rätt hanterad, är en mycket viktig tillgång. Men det räcker inte att informationen finns – den måste också vara tillgänglig, förädlad och kvalitetssäkrad. Att informationen är relevant, korrekt och ger rätt styreffekt för användaren är ekonomimodellens syfte.

”Det är många faktorer i ett brett samspel som skapar den optimala styrningen, dessa måste betraktas

som en helhet”

Hur kan lönsamheten förbättras?

Många företag verkar idag i en global och snabbt föränderlig värld, som till stor del styrs av snabb och kortsiktig avkastning. Dem snabba skiftena i konsumtionsmönster, hög- och lågkonjunkturer som avlöser varandra i en allt snabbare takt, gör att det är oerhört viktigt att veta vilka produkter och kunder som verkligen driver ditt företags lönsamhet. Erfarenheten visar att 20% av verksamheten står för hela vinsten, 40% är marginell och 40% är olönsam.

”Hur ser mixen av lönsamma kunder och produkter ut? Vad är det som driver lönsamheten? Vad kan vi

göra för att utveckla lönsamheten”

Har vi rätt organisation och kompetens?

De ekonomiska målen och dess verktyg är en central del i företagets styrning, men dock bara en del. Medarbetare och organisationsstruktur är det som i slutändan skapar stor affärsnytta.

Shared Service Center (SSC)

Affärsnytta genom att standardisera företagets processer, rutiner och system och dra nytta av alla dess skalfördelar. Vi hjälper dig med förstudie, design och införande av Shared Service Center

”Frigör tid och pengar genom att effektivisera din organisation med ett Shared Service Center”

Affärsnyttan med ekonomi

Affärsnyttan arbetar med SOX, abc-kalkyl,shared service center, budget frågor, rapporter, prismodeller och interprissättning, ekonomimodell, redovising, affärsprocessintegratino, kassaflöde och analys.