Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Affärsnyttan - Projektledning

Affärsnyttans projektmodell Projektledning handlar mångt och mycket om att planera det som skall utföras och sedan styra arbetet mot rätt mål. Hur kan det vara så svårt att lyckas? Definiering, planering och styrning är tre vitala delar där misslyckandena ofta tar sin början. Har ni råd att genomgå ett resultatlöst projekt? Med Affärsnyttans projektmodell så skapas större möjlighet att nå ett framgångsrikt projekt och skapa verksamhetsnytta. Affärsnyttans projektmodell är ett tydligt och pedagogiskt verktyg som illustrativt ger projektledaren och intressenterna en klarare kommunikation om projektets progress. Modellen är applicerbar i stora som små projekt, inom privat och offentlig sektor. Den kan även anpassas till speciella förhållanden där de grundläggande principerna fortfarande bevaras. Projekt betyder i praktiken variation, utmaningar och en hel del hårt arbete. Se då till att ha projektmetodiken på plats så Ni kan ägna er åt att göra nya upptäckter och att nå tillfredställelse både med projektmålen och på det personaliga planet. Faser och beslutspunkter, BP Modellen är uppdelad i olika stadier vilka är en serie av ingående faser ett projekt genomgår under sin livstid. Gränserna mellan två faser kallas för beslutspunkter (fler namn finns). Namnet har valts för att illustrera att projektet skall ha avklarat någon form av prövning innan det tillåts att gå vidare till nästa fas. Idé/ behov och Definiera Initialt utvärderas idéer och dess koppling till verksamhetens strategier. Behoven kan uppkomma inom verksamhetens dagliga aktiviteter eller från externa kunder. Idén som passerar första fasen genomgår senare definitionsfasen. Här lägger man grunden att göra verklighet av visionen. Större projektidéer kan behöva en egen förstudie i denna fas. Då sammanfattas denna i en delrapport. Rapporten beskriver övergripande kring bl.a. omfattningen, roller som krävs, business case. Resultatet från definitionen presenteras sedan i ett projektdirektiv samt ett första utdrag av en kravspecifikation. Initiera Under denna fas skapar man tillräcklig kunskap och planering så att sannolikheten för att ett projekt ska starta är betydande. Projektplanen har en viktig roll i denna fas, den innefattar: Detaljerad projektomfattning Riskanalys Detaljerad tidplan och aktiviteter Projektorganisation och roller Budget och resurser Kommunikationsplan Lösningsbeskrivning Kundens röst översatt i en kravspecifikation Genomföra Vidare så gäller det att genomföra det som specificerats i projektplanen. Beroende på projekttypen så kan denna fas vara indelad i etapper t.ex. design, implementation, test, leverans. Uppföljning och styrning är ett måste då genomförandefasen pågår. Konkret så innebär detta en kontinuerlig statusrapportering gällande resurser, tid, kundnöjdhet och kvalitet. Avvikelser mot planen som visas i rapporterna kan ofta leda till ändringshantering. Efter en gjord ändring, krävs det att man uppdaterar projektplanen återigen. Avsluta Syftet med avslutafasen är att stämma av projektresultatet mot ställda mål och säkerställa att gjorda erfarenheter återförs till organisationen. Projektet sammanfattas i en slutrapport samt att det rekommenderas att man genomför ett erfarenhetsseminarium internt och ibland även mot kund.
Projekt styrgrupp Projekt styrgrupp