Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Affärsnytta - Uppföljning av leveransplaner

Problemställning:

Underleverantören till ett storföretag fick upprepade anmärkningar från kunden att leveransprecisionen var dålig. Underleverantörens medarbetare upplevde att produktionsplaneringen fungerade väl efter de order från kunden som man såg strax före ”frystiden” (tidsspann när inga ändringar i kundordern får göras), medan logistikavdelningen såg stora avvikelser mellan vad som fanns i lager av en viss produkt när produkten skulle levereras och vad kunden hade i order.

Åtgärd:

Aktuell orderstatus sparades ner i en databas varje natt. Efter några månader skapade vi upp rapporter som tidsserieanalys där vi kunde jämföra orderstocken strax före frystiden med vad som senare skulle levereras. Om kunden ändrar leveransplanen (orderstocken) inom den överenskomna frystiden (dvs när inga ändringar skall göras), så kontaktar underleverantörens orderkontor kunden och ber kunden senarelägga sin order.

Resultat:

Så gott som alla orderrader levereras nu i tid och underleverantören uppfyller mer än väl kundens krav på leveransprecision.