Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Affärsnytta - Sälj- och verksamhetsplanering

Problemställning:

Företaget, som tillverkar och säljer konsumentprodukter, har för vissa produkter en stark säsongsfördelning i sin försäljningsvolym. I produktsortimentet ingår det typiska sommar- och vinterprodukter. Produktionsplaneringen saknar kunskap om att vissa produkter säljs i flera länder där det är vinter då vi har sommar i Sverige. Det är alltså inte uppenbart att vinterprodukterna bara säljer på vintern utan kundbehov av vinterprodukter kan finnas även under sommaren. Företagets kund kan dock finnas i Sverige (som sedan i sin tur exporterar till länderna på södra halvklotet), varvid analysen blir något komplicerad. Antalet artiklar som skall budgeteras/prognostiseras är ca 6,000 varför man också har behov av huvudplanartiklar i produktionsberedningen. Försäljningsavdelningen abonnerar på tjänster från flera leverantörer av omvärldsanalys kring försäljning som påverkar företagets produkter. Budget och prognos är ett ständigt gissel att hållas uppdaterad och koncernledningen kräver ny prognos var 4:e månad. För att klara detta behöver några nya tjänster tillsättas.

Åtgärd:

Vi utvecklar ett prognossystem för kalkylering som sedan uppdaterar företagets affärssystem. I prognossystemet kalkyleras efterfrågekurvor baserad på historisk information (tidigare försäljning), samt kompletteras av prognosansvarig (i samarbete med den som är produkt- och kundansvarig) med den information som man får från de externa datakällorna för omvärldsanalys.

Resultat:

Uppdateringen av företagets prognos är nu en löpande aktivitet som varje dag uppdateras om någon ny information kommer till företagets kännedom. Prognoshanteringen har därefter blivit betydligt säkrare och medarbetarna mindre stressade när en budget eller prognos skall levereras in. Produktionsplaneringen har löpande information om försäljningsavdelningens prognoser för det kommande året och har därför betydligt enklare att reagera på upp/nedgångar i produktionsvolym för olika artiklar. Några nya personer för att hantera prognosarbetet behövde aldrig rekryteras.