Vi hittar besparingar som stärker affärsnyttan
Affärsnyttan - du märker skillnaden!
© Affärsnyttan.se 2018 Version 0.27, 2018-01-10
AffärsNyttan

Exempel Affärsnytta - Ny produktionsenhet

Problemställning:

Ett logistikföretag som tillhandahåller lager och distributionstjänster för sina kunder stod inför ett besvärligt beslut. Verksamhetens resultat hade visat röda siffror under nästan tjugo år och moderbolaget hotade med nedläggning. Det fanns inte utrymme för att höja priset för företagets tjänster. Flera försök hade gjorts men då hotade kunderna med att lämna företaget till förmån för någon konkurrent. Verksamheten bedrevs på fyra olika platser i samma stad och produktionsytan kunde inte minskas. Samtidigt krävde flera kunder en utökad service, där man ville att logistikföretaget skulle utföra fler kringtjänster än det man tillhandahöll. Problemet var att hitta golvyta för dessa kringtjänster som är utrymmeskrävande. Ett alternativ var att anskaffa ytterligare en produktionslokal, medan startkostnaden för en ny enhet är en mångmiljoninvestering och beräknades ha lång återbetalningstid. Organisationen var väl slimmad och ytterligare uppsägning av personal för att minska kostnaderna kunde inte ske utan att servicenivån för kunderna skulle äventyras. En stor andel av de varor som logistikföretaget lagerförde och distribuerade är stöldbegärliga och flera inbrott/rån hade förekommit. Kunderna krävde därför ökad säkerhet från logistikleverantören så att åtgärderna kan komma att hitta rätt.

Åtgärd:

Logistikleverantören fattade beslut om att bygga en ny produktionsenhet för att samla all verksamhet under ett tak. Begränsningen för den nya produktionsenheten var att den årliga kostnaden inte fick överstiga kostnaden för de nuvarande fyra enheterna. Utmaningen blev därför att fixera kostnadsnivån och samtidigt effektivisera verksamheten så mycket att den nya produktionsenheten fick plats i budgeten. Förändringsprojektet fick 42 delprojekt, varav själva byggnaden var ett delprojekt.

Resultat:

Den nya produktionsenheten fick en total kapacitet på 42,000 lagerplatser mot 15,000 i de gamla lokalerna. Golvytan i de gamla lokalerna var 26,000 kvm och den nya anläggningen hade 27,500 kvm, då de gamla lokalerna var av äldre typ med låg takhöjd så var också ytan dåligt utnyttjad. Den nya lokalen hade 12m fri höjd och volymen kunde utnyttjas maximalt. På det nya lagret fanns dessutom 5,000 kvm för den utökade service kunderna krävde samt en stor ny lageryta för att expandera verksamheten med ytterligare kunder. Den årliga totalkostnaden kunde minskas med 10% beroende på en effektivera verksamhet. Endast två personal fick lämna företaget genom uppsägning efter sammanslagning av tjänster. Stöldskyddet har också väsentlig förbättrats på en rad punkter. Verksamheten går idag med vinst och nya kunder har tillkommit.

Not:

I det här projektet gjorde vi förstudier inom följande områden: Operationen: Höglager (25m invändig höjd) kontra ordinär höjd (12,2 invändig höjd). Trucktyp: smalgång kontra breda gångar, samt förarlösa truckar (höglagertruckar och AGV:er). transportband/conveyer för interntransport av paket/pallar i lokalen.Utökad service: Paketspårning (track-and-trace, RFID), returlogistik (framtida miljökrav), branding/re-branding (varumärkesknytning i samband med leverans), servicecentra (tex reparationer), dygnet-runt-leveranser (24*7). Arbetsmiljö: Lyfthjälpmedel, ventilation, belysning, bullerdämpning, personsäkerhet (tex personligt överfalls- och skadelarm). Skydd av anläggningen: Områdesskydd (specialstaket som kräver specialverktyg för att forcera samt elstängsel), skalskydd byggnad (förstärkning av väggar, tak, portar, fönster och dörrar), tillträdeskontroll (passagesystem, inbrottslarm samt fordonsvägning), brandskydd (sprinkleranläggning mm), översvämning (underjordiska bassänger), avbrottsfri kraft (i händelse av strömavbrott så kan anläggningen köras på elgenerator).